thug-shinji:

Don’t want none unless you got buns hun
- Gendo Ikari